(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۳۸
۲۲ آبان ۱۴۰۰

سِر نورمن انجل، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و سه میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه