(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت ۴۱
۲۰ آذر ۱۴۰۰

کارلوس ساوِدرا لاماس، برندۀ جایزه صلح نوبل، در سال هزار و نهصد و سى و شش میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه