(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۳

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۳
۲۶ آذر ۱۴۰۱

سازمان بین المللى پزشکان طرفدار جلوگیرى از جنگ هسته‌اى، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و پنج میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه