(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۴

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۹۴
۰۳ دی ۱۴۰۱

ایلى ویزِل، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و شش میلادى (بخش اول).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه