(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۸

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۸
۲۱ آبان ۱۴۰۱

لِخ والِسا، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و سه میلادى (بخش اول)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه