(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۷

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۷
۱۴ آبان ۱۴۰۱

آلفونسن گارسیا روبلس، یکى از دو برندۀ صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه