(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۹
۲۸ آبان ۱۴۰۱

لِخ والِسا، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و سه میلادى (بخش پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه