(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۶

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۶
۰۷ آبان ۱۴۰۱

آلوا میردال، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد و دو میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه