(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۵

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۵
۳۰ مهر ۱۴۰۱

آدولفو پرز اسکیول، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هشتاد میلادى

news letter image

ثبت نام در خبرنامه