(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۴

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۸۴
۲۳ مهر ۱۴۰۱

مادر تِرزا، برنده صلح نوبل در سال هزار و نهصد و هفتاد و نه میلادى (بخش پایانى)

news letter image

ثبت نام در خبرنامه