(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۳۱

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۳۱
۲۵ شهریور ۱۴۰۲

جیمی کارتر برنده ی صلح نوبل در سال دوهزار و دو میلادی (قسمت اول).

news letter image

ثبت نام در خبرنامه