(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۳۰

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۳۰
۱۸ شهریور ۱۴۰۲

سازمان ملل متحد یکی از دو برنده نوبل صلح در سال دو هزار و یک میلادی: قسمت چهارم و آخر.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه