(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۹

Program Picture

معماران صلح

(برندگان جایزه صلح نوبل) – قسمت۱۲۹
۱۱ شهریور ۱۴۰۲

سازمان ملل متحد یکی از دو برنده نوبل صلح در سال دو هزار و یک میلادی: قسمت سوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه