Program Picture

بازتاب

نظام‌های حکومتی و مدیریت جهانی – بخش ۱

۱۱ فروردین ۱۳۹۷

کدام یک از نظام‌های حکومتی به خیر و صلاح مردمان نزدیک‌تر است؟ نظام ریاستی یا مدیریتی و یا نظام مشورتی و پارلمانی؟ آیا اساسا هیچ کدام مستلزم حقوق واقعی ملت نیست و منافع حزبی و گروهی به هر دو آنها سایه افکنده و از کارایی آن‌ها کاسته است؟ شاهرخ کوهستانی در این برنامه بازتاب میزیان خانم دکتر فرح دوستدار دکترای علوم سیاسی و دکتر شاهین تجارتی جراح و محقق در زمینه مدیریت است تا به بررسی این مطالب بپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه