Program Picture

بازتاب

نظام‌های حکومتی و مدیریت جهانی – بخش ۲

۲۵ فروردین ۱۳۹۷

جامعه بهائی چه نظام حکومتی را برای جهان پیشنهاد می‌کند و چه راه هایی را برای رسیدن به این نظام جهانی پیش بینی می‌کند؟ آیا تفاوتی بین حکومت و مدیریت جامعه قائل است؟ با توجه به تعلیم عدم مداخله در امور سیاسیه، چه نقشی را در نظام اداری جهان به عهده گرفته و یا خواهد گرفت؟ شاهرخ کوهستانی در بازتاب این هفته میزیان خانم دکتر فرح دوستدار و دکتر شاهین تجارتی است تا به بررسی این مسائل بپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه