Program Picture

بازتاب

مدیریت، ریاست و رهبری – بخش ۲

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

چگونه میتوان در عین اداره امور و با از دست ندادن شیرازه کار، محبوب هم بود، حمایت دیگران را به دست آورد، و نگران از دست دادن هر روزه موقعیت نبود؟ از طرفی چگونه می‌شود از چاپلوسی و مجیزگویی دوری کرد و بدون نگرانی از اخراج، کمک کرد تا رئیسی ناشایست، به مدیری مدبر و رهبری محبوب بدل شود؟ همچون برنامه قبل بازتاب و در ادامه کنکاش در مقوله ریاست، مدیریت و رهبری، شاهرخ کوهستانی میزبان دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار و دکتر شاهین تجارتی جراح و محقق در زمینه مدیریت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه