Program Picture

بازتاب

مدیریت، ریاست و رهبری – بخش ۱

۳۰ دی ۱۳۹۶

لازم نیست تا مدیریت عالیه یک اداره دولتی یا خصوصی را بر عهده داشته باشیم تا لازم باشد بیشتر به مقوله ریاست و رهبری بیندیشیم. همه ما در شرایطی خاص مدیر و تصمیم‌گیرنده هستیم. جایگاه تخصص و مشورت در مدیریت چیست و چگونه می‌توان به رهبری محبوب بدل شد؟ برای بررسی مقوله‌های ریاست، مدیریت و رهبری، شاهرخ کوهستانی در بازتاب میزیان خانم دکتر رویا ایمن روانشناس محیط کار و دکتر شاهین تجارتی جراح و محقق در زمینه مدیریت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه