Program Picture

بازتاب

تفاوت‌ها – بخش ۲

۰۵ دی ۱۳۹۴

چطور می‌توان شکاف بین فرهنگ‌های قالب تمامیت خواه و خرده فرهنگ‌هایی که به دور خود حصار کشیده‌اند را از بین برد؟ مسیر مشابهی که هیچ کدام حق متفاوت بودن را برای دیگری قائل نیست. آیا راه گریز از این تضاد تن دادن به همسانی تحمیل شده به یکی از این دو نظام است؟ روش‌های فرهنگی رسیدن به یک تعادل چیست؟ در این برنامه شاهرخ کوهستانی میزبان فرزانه ثابتان و دکتر بهروز ثابت است تا به بررسی ابعاد مختلف این مسئله بپردازند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه