استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۲

استمرار ظهورات الهیّه – بخش ۲
فروردین ۱۰, ۱۳۹۵

مبحث استمرار ظهور مظاهر الهی یا ارسال رسل از جانب خداوند در هر عصر و زمان که در جلسه قبل شروع شده بود، ادامه می‌یابد و به پایان می‌رسد۔

ثبت نام در خبرنامه