اطاعت از حکومت

Program Picture

حرف امروز

اطاعت از حکومت
۰۵ مرداد ۱۳۹۵

اطاعت از حکومت تا آنجایی انجام می‌شود که یک فرد بهائی مجبور به زیر پا گذاشتن عقایدش نشود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه