احکام در دیانت بهائی

Program Picture

حرف امروز

احکام در دیانت بهائی
۱۶ شهریور ۱۳۹۵

دیانت بهائی برای این ظاهر نشده که شریعتی بر ادیان موجود اضافه کند و تنها عبادات و مناسک دینی را تغییر دهد، بلکه مقصد دیانت بهائی برقراری صلح عمومی در جهان است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه