لزوم پیوند شرق و غرب

Program Picture

حرف امروز

لزوم پیوند شرق و غرب
۱۲ مرداد ۱۳۹۵

حال که خدا همه را یکسان آفریده و فرقی در میان نگذاشته، ما هم باید همه را بندگان یک خدای واحد بدانیم و فرقی در میان نگذاریم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه