نظم اداری بهائی – بخش ۱

Program Picture

حرف امروز

نظم اداری بهائی – بخش ۱
۲۳ شهریور ۱۳۹۵

مثال تشکیلات بهائی و روح این دیانت، مثل بدن و روح است که تا به همدیگر پیوسته و در ارتباطند زنده و فعال هستند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه