جدایی دین از سیاست

Program Picture

حرف امروز

جدایی دین از سیاست
۰۲ شهریور ۱۳۹۵

دین و سیاست دو دنیای دور از هم هستند و ربطی به هم ندارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه