آن شب اسرارآمیز در روستای کلین

آن شب اسرارآمیز در روستای کلین
دی ۹, ۱۳۹۸

ماندانا: ترنم روستاهای قم و قمرود و کنارگرد رو تعریف کرد، تا رسیدیم به روستای کلین.
نبیل: این را هم تعریف کردند که ملا مهدی کندی و ملا مهدی خویی پیام حضرت بهاءالله رو به حضرت باب رساندند؟
ماندانا: نه! مگه حضرت بهاءالله برای حضرت باب پیام فرستاده بودن؟

ثبت نام در خبرنامه