Program Picture

گفت‌وگو

بهائیان و مسئله سیاست

۰۸ دی ۱۳۹۷

جامعه بهائی ایران همیشه در ارتباط با امور سیاسی با موقعیت خاصی رو به رو بوده است. از طرفی مورد اتهاماتی چون داشتن انگیزه‌های سیاسی، جبهه‌گیری علیه حکومت وقت و یا جاسوسی برای قدرت‌های خارجی قرار گرفته و از طرف دیگر به علت تمسک بهائیان به اصل عدم دخالت در سیاست‌های حزبی به بی‌توجهی آنان نسبت به مصالح هم‌ میهنان‌شان تعبیر شده است. حقیقت چیست؟ در این گفت‌وگو دکتر مینا یزدانی، دانشیار تاریخ در دانشگاه کنتاکی شرقی در آمریکا، این مساله را با رجوع به پیام بیت العدل اعظم بررسی می‌کند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه