Program Picture

گفت‌وگو

جهان‌گرایی

۱۶ شهریور ۱۳۹۸

یکی‌ از موضوعاتی که امروزه محققین و متخصصین مختلف درباره آن تحقیق می‌کنند، مسئله جهان‌شمولی یا جهان‌گرایی است. جهان امروز ما با توجه به وجود رسانه‌های عمومی‌ به دهکده کوچکی تبدیل شده و به همین خاطر ما به سرعت از وقوع هر اتفاق مطلع می‌شویم. اگر چه بعضی‌ از ابعاد زندگی‌ ما مثل اقتصاد، ارتباطات، رسانه‌ها و غیره، جهانی‌ شده‌اند اما از نقطه نظر سیاسی و حکومت‌داری هم‌چنان در سیستم ملیت گرایی که در قرن 18 و 19 وجود داشته زندگی‌ می‌‌کنیم. ملی‌ گرایی معضلی است که بسیاری محققین به آن توجه دارند ولی برای آن راه حلی‌ پیدا نشده است. میهمان این هفته برنامه گفتگو دکتر شاهین تجارتی هستند که در رابطه با مسئله ملی‌ گرایی و راه‌های عبور از آن و رسیدن به جهان گرایی به گفتگو نشسته‌ایم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه