Program Picture

گفت‌وگو

روند ترقی زنان در جامعه بهائی

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

با مطالعه تاریخچه جنبش‌های زنان در جوامع دموکراتیک و غیر دموکراتیک برای کسب آزادی، تغییر وضعیت اجتماعی، شکل دهی روابط آنها با مردان و قوانین مردانه جامعه آشنا می‌شویم. زنان همیشه با وظیفه شناسی، قناعت و بردباری در جامعه خدمت کرده‌اند و برای خواسته‌های برابری طلبانه، حق تحصیل و مقابله با تحجر مذهبی تلاش کردند. در این گفتگو گام به گام روند ترقی زنان در جامعه بهائی و تفاوت‌های آن با سایر نهضت‌های زنان در جوامع دیگر همراه با مهمان برنامه خانم دکتر فرح دوستدار کارشناس علوم سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه