مثل نسیم
گای اولسون
مرداد ۳۰, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان ميوزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه گای اولسون.

ثبت نام در خبرنامه