دیانت بهائی و حکومت

Program Picture

کافه گپ

دیانت بهائی و حکومت
۰۶ خرداد ۱۳۹۷

آیا دیانت بهائی، ادعای حکومت دارد؟ از نظر دیانت بهائی، مفهوم عدم مداخله در امور سیاسی چیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه