دخالت در سیاست

Program Picture

کافه گپ

دخالت در سیاست
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

– چگونه میتوان بدون دخالت در سیاست، جهان را عوض کرد؟
– جامعه بهائی، در آرزوی تشکیل یک کشور نیست.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه