ملّا رضای محمّدآبادی

Program Picture

پرواز

ملّا رضای محمّدآبادی
۰۶ بهمن ۱۳۹۴

آخوند ملا رضای محمد آبادی یزدی که ثروت زیادی داشت و به سلامت جسم خود اهمیت میداد، پس از ایمان به دیانت بهائی متحمل صدمات زیادی شد و بالاخره در کهولت در زندان فوت کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه