Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

شعر
۰۶ آبان ۱۳۹۵

در نقطه سرخط این هفته به سه تا شعر می‌پردازیم از ناز کردن‌ها و ناز کشیدن‌های شاعرانه و بازیگوشانه سه شاعر مختلف؛ در واقع نفر اوّل شعری سروده و دو نفر دیگه به اون پاسخ دادند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه