یادداشت انتقادی – جامعه‌شناختی

Program Picture

نقطه سر خط - فصل 1

یادداشت انتقادی – جامعه‌شناختی
۲۰ آبان ۱۳۹۵

یادداشت «لب‌های ورقلمبیده، گونه‌های برآمده، چهره‌های یکسانِ فخرفروشانه» که مشخّصاً به «چرایی اوج گرفتن جراحی‌های زیبایی» می‌پردازد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه