بحران محیطِ زیست در ایران

Program Picture

نقطه سر خط - فصل ۱

بحران محیطِ زیست در ایران
۱۸ مرداد ۱۳۹۷

در نقطه‌ سرخط این هفته، یادداشتی خواهید شنید با عنوان «مسأله‌ اصلی مرگ است» یادداشتی تکان‌دهنده که درباره‌ وخامت بحرانِ محیط زیست در ایران هشدار می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه