بزرگداشت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله

Program Picture

موج مثبت

بزرگداشت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله
۱۹ آبان ۱۳۹۶

مجموعۀ چشمگیری از جشن‌ها در بزرگداشت دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله در سراسر دنیا بر پا شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه