نژاد و نژادپرستی

Program Picture

موج مثبت

نژاد و نژادپرستی
۰۸ شهریور ۱۳۹۸

در واشنگتن دی.سی، چند سازمان در «مرکز آرشیو برده‌‌داری دانشگاه جورج‌تاون» گرد هم آمدند تا گفتگویی صمیمی اما عمیق پیرامون این موضوع مهم داشته باشند. دفتر روابط عمومی بهائیان آمریکا به همراه مرکز آرشیو برده‌‌داری دانشگاه جورج‌ تاون و «مرکز آرشیو ایالت مریلند» برگزار‌کنندگان این نشست بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه