کنگره رهبران ادیان سنتی و جهانی

Program Picture

موج مثبت

کنگره رهبران ادیان سنتی و جهانی
۰۲ آذر ۱۳۹۷

«مشارکت بهائیان در کنگره‌ رهبران ادیان سنتی و جهانی متمرکز بر یکی از عوامل عمده‌ تفرقه در جهان امروز یعنی تعصب مذهبی بود.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه