تغییر شیوه حکومت‌داری جهانی

Program Picture

موج مثبت

تغییر شیوه حکومت‌داری جهانی
۲۳ شهریور ۱۳۹۷

با افزایش پیوندهای جهانی و اهمیت یافتن لزوم وحدت نوع بشر، نیاز به تکامل ساختارهای حکومت جهانی بیش از پیش احساس میشه. این ایده اصلی طرح برگزیده‌‌ای در زمینه تغییر شیوه حکومت‌داری جهانیه که توسط سه بهائی متخصص در زمینه حاکمیت در روابط بین‌ الملل ارائه شد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه