بررسی جایگاه دین در زندگی

Program Picture

موج مثبت

بررسی جایگاه دین در زندگی
۱۶ شهریور ۱۳۹۷

جامعه بهائی کانادا در طی چند سال گذشته پیشتاز حرکتی است که هدف آن گرد هم آوردن متفکران برجسته از تمامی اقشار اجتماع برای بررسی جایگاه دین در زندگی اجتماعی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه