مشارکت جامع بهائی در بهبود اجتماع

Program Picture

موج مثبت

مشارکت جامع بهائی در بهبود اجتماع
۰۴ بهمن ۱۳۹۸

جشن‌هایی که اخیرا به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب با حضور رهبران اجتماع برگزار شد علاوه بر جشن، فرصتی برای تامل در بارۀ چالش‌های کنونی جهان نیز بود. در برخی از جوامع، رهبران چنان تحت تاثیر قرار گرفتند که از مشارکت‌ جامعۀ بهائی در بهبود اجتماع در این دوران خاص قدردانی کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه