باراک حسین اوباما – بخش ۲

Program Picture

معماران صلح

باراک حسین اوباما – بخش ۲
۲۰ تیر ۱۳۹۵

زندگی سیاسی اوباما؛ دوران سناتوری در این قسمت از معماران صلح. با هومن عبدی همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه