باراک حسین اوباما – بخش ۳

Program Picture

معماران صلح

باراک حسین اوباما – بخش ۳
۲۷ تیر ۱۳۹۵

زندگی سیاسی اوباما؛ انتخابات ریاست جمهوری در این قسمت از معماران صلح.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه