مثل نسیم
گرتا اندرسون
شهریور ۲۷, ۱۳۹۹
مثل نسيم، عشق وعنايت پروردگار برهمگان مي‌وزد. هر كس به نوعى از آن بهره میبرد. مثل نسيم حكايت برخى از آنان است. این هفته تجربه گرتا اندرسون.

ثبت نام در خبرنامه