Program Picture

لفظ و معنا

شیطان – بخش ۴
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

دلایل شیطان پرستی در تاریخ و جهان امروز، نظر دیانت بهائی درباره‌ شیطان و موارد دیگر مربوط به این موضوع در گفتگوی رامان شکیب با استاد بهرام فرید در این آخرین قسمت از برنامه‌ لفظ و معنا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه