اخلاق – بخش ۱

Program Picture

لفظ و معنا

اخلاق – بخش ۱
۲۸ فروردین ۱۳۹۵

از این برنامه موضوع اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد. آیا خواستگاه اخلاق دین است یا عقل یا عرف؟ همچنین نظر دیانت بهائی در مورد اخلاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه