اخلاق – بخش ۲

Program Picture

لفظ و معنا

اخلاق – بخش ۲
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۵

در این قسمت، اخلاق همچنان موضوع مورد بحث و بررسی است؛ استاد بهرام فرید توضیح می‌دهند که برخی مفاهیم اخلاقی بر مفاهیم دیگر تقدم دارند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه