Program Picture

لفظ و معنا

طنز
۰۶ آذر ۱۳۹۵

طنز چیست؟ نگاه ایران به طنز و نگاه دیانت بهائی به آن در این قسمت از برنامه لفظ و معنا. با استاد بهرام فرید و رامان شکیب همراه باشید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه