روشنفکری – بخش ۳

Program Picture

لفظ و معنا

روشنفکری – بخش ۳
۱۵ خرداد ۱۳۹۵

در برنامه‌ این هفته‎‌ لفظ و معنا، استاد بهرام فرید به همراه رامان شکیب، موضوع هفته‌ گذشته یعنی روشنفکری در ایران را ادامه می‌دهند: نگاهی به خصایص روشنفکری در ایران و آینده‌ روشنفکری در ایران چگونه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه