Program Picture

ماه و ماهی

تعلیم و تربیت
۰۱ تیر ۱۴۰۰

تعلیم و تربیت یکی از بنیادی ترین اصولی است که بشر به آن دست یافته. فرایندی که از مادران آغاز می‌گردد و توسط سیستم آموزشی ادامه می‌یابد. به راستی هدف اصلی تعلیم و تربیت چیست؟ تعلیم و تربیتی که در تمامی دنیا با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه